Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4

donderdag 3 maart 2022

18:30

Agendapunten

 1. 1
  Geen sessie
 2. 2
  Opening
 3. 3

  Deze Visie Hembrugbos heeft Masterplan Hembrug (Hembrug Zaandam B.V. 2021) en het Startdocument Kernkwaliteiten en richtlijnen (2021/6160) als vertrekpunt. De visie is opgebouwd uit vier thema’s: toegankelijkheid, cultuurhistorie, ecologie en behoud karakter. Deze dragen bij aan het doel het bos weer in zijn volle glorie te herstellen, uit te breiden en onderdeel te maken van de ontwikkeling van het Hembrugterrein als geheel. De visie vormt de basis voor het nog op te stellen inrichtings- en beheerplan.
  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.
  Toezeggingen:
  Wethouder Breunesse zegt toe dat het gesprek wordt aangegaan om te kijken of Werkom betrokken kan worden bij het inrichtingsplan en de inrichting van het Hembrugbos .
  Wethouder Breunesse zegt toe bij het inrichtingsplan de kosten dusdanig inzichtelijk te maken dat het voor de Raad mogelijk is daarin keuzes te maken.
  Voortgangsconclusie:
  Het raadsvoorstel wordt geagendeerd op de debatagenda van 10 maart 2022.

 4. 4
  Pauze
 5. 5

  Dit agendapunt bestaat uit twee onderdelen:
  1. Kennismaking met de nieuwe gemeentesecretaris, mevr. Blom
  2. Voormalig interim-gemeentesecretaris dhr. Kradolfer zal de raad informeren over de organisatieontwikkeling het afgelopen half jaar. Dit n.a.v. een toezegging die de burgemeester hierover heeft gedaan.

 6. 6

  Vanaf 21.20 uur wordt in één blok de actualisering meerjarenbegroting en de zienswijze achtergestelde lening ZMC geagendeerd. Waarbij eerst de actualisering van de meerjarenbegroting wordt besproken en aansluitend de zienswijze. De agendacommissie kon niet goed inschatten hoeveel tijd ieder onderwerp vergt, vandaar dat er voor is gekozen om twee onderwerpen in één vergaderblok te plannen.

 7. 7

  Het college heeft in de begroting 2022 en in het raadsdebat op 9 november 2021 aan de raad toegezegd een voorstel te doen
  over aanvullende uitgaven in 2022, zodra het Rijk duidelijkheid geeft over extra 25% middelen jeugd. In het nieuwe regeerakkoord is hierover duidelijkheid gegeven. Vandaar dat
  het college een voorstel aan de raad presenteert over extra uitgaven 2022. Daarbij is eerst gekeken naar welk bedrag
  nodig is om al de besparingsmaatregelen te kunnen nemen in lijn met de uitspraak van de Commissie van Wijzen
  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.
  Voortgangsconclusie: het raadsvoorstel wordt geagendeerd op de stemagenda van 10 maart 2022.

 8. 8

  Het college vraagt de raad welke aandachtspunten hij meegeeft bij het voorliggende collegevoorstel. De portefeuillehouder concludeert aan het einde van de behandeling welke aandachtspunten mee zullen worden genomen.
  Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is een belangrijke
  voorziening in het kader van de gezondheidszorg, niet alleen
  voor Zaanstad maar voor de regio Zaanstreek-Waterland. Het
  ZMC bevindt zich al langer in een financieel lastige situatie.
  Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat en ook
  over 2021 verwacht het ZMC op basis van prognoses
  wederom een negatief resultaat, Om te komen tot een
  toekomstbestendig bedrijfsresultaat doet ZMC een beroep op
  alle betrokken stakeholders, waaronder de gemeente
  Zaanstad.
  In december 2016 heeft de gemeenteraad een positieve
  zienswijze gegeven op het besluit van B&W een kredietfaciliteit
  groot € 5 mln. aan het ZMC ter beschikking te stellen. Vanaf
  2026 zou deze faciliteit jaarlijks met een € 1 mln. worden
  afgebouwd tot nul in 2030.
  Kort na de zomer 2021 bereikte ons het verzoek om het
  plafond van de achtergestelde lening te verhogen naar € 7,5
  mln. en vanaf 2026 geen verlaging toe te passen, maar de
  volledige faciliteit te laten doorlopen tot 1 juli 2029. Daarna
  vervalt de faciliteit in z’n geheel. De huisbankiers van de BNG
  en Rabobank zijn bereid tot herfinanciering en financiering
  onder de voorwaarde dat de gemeente aan deze vraagstelling
  voldoet. Voor een toekomstbestendig ZMC zijn investeringen
  nodig € 30 mln. In dit bedrag zijn vervangingsinvesteringen
  opgenomen voor € 17 mln. die niet al te lang kunnen worden
  uitgesteld.
  In de afgelopen jaren is het achtergestelde krediet beperkt
  gebruikt. Het is bedoeld als overbrugging als het ZMC tijdelijk
  geld nodig heeft. Hierbij is het ZMC de gemaakte afspraken
  inzake aflossing en rente altijd nagekomen.
  Dit is ook precies waarvoor de achtergestelde lening is
  bedoeld. ZMC lost de lening aan de gemeente zo spoedig
  mogelijk af. Er zijn afspraken gemaakt met ZMC over
  monitoring en rapportages elk kwartaal. Het ZMC heeft
  aangegeven dat dit ongewijzigd blijft. Per balansdatum 2021
  hebben we € 2 mln. als vordering uitstaan bij het ZMC.
  We hebben het verzoek behandeld als een nieuwe aanvraag.
  Onze externe adviseur van Zanders heeft advies uitgebracht.
  Toezegging:
  Wethouder Krieger zegt toe in gesprek te gaan met het ZMC hoe de gemeente strakker toezicht kan houden en aan de Raad terug te koppelen wat haalbaar is.
  Conclusie van de wethouder:
  De wethouder concludeert dat de gemeenteraad een positieve zienswijze geeft op het voorliggende B&W-besluit.

 9. 9
  Gelegenheid tot wisselen zaal
 10. 10
  Einde vergadering. Tot 00.00 u informele ontmoeting in de foyer