Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier vind je de leden van de gemeenteraad en hun e-mailadres.


Op basis van Gemeentewet artikel 12 maken raadsleden bekend welke functies zij naast hun raadslidmaatschap vervullen: deze functies staan in het publieke profiel.


De Raad van Zaanstad heeft 39 zetels.
Voorzitter van de Raad is burgemeester Jan Hamming.


Op de website van de Raad vind je meer info:
www.gemeenteraad.zaanstad.nl

Steunfractieleden kunnen het woord voeren tijdens het Zaanstad Beraad, maar ze mogen niet debatteren en stemmen bij de raadsvergadering.


Steunfractieleden geven hun nevenfuncties op, zodat er bekend is of  (de schijn van) belangenverstrengeling aanwezig zou kunnen zijn wanneer zij als woordvoerder optreden.

Fractieassistenten zijn aangewezen door de fractie om haar bij te staan bij het verrichten van haar werk ten behoeve van de raad en van door de raad ingestelde commissies en zijn daartoe schriftelijk door een fractie aangemeld bij de griffier.

De Raadsgriffie is dé plek waar je moet zijn voor informatie over de processen van de gemeenteraad. Over de raadsperiodes heen is de griffie een constante factor voor het geheugen, de continuïteit, de archivering en dossiervorming in de werk- en besluitvormingsprocessen van de lokale politiek. Opkomend voor de positie van de gemeenteraad adviseert de griffie gevraagd en ongevraagd fracties en individuele raadsleden. Ook faciliteert en begeleidt deze afdeling politiek-bestuurlijke processen van het hoogste en enige direct democratisch gelegitimeerde bestuursorgaan. Bij alle raadsvergaderingen is de griffier aanwezig en hij/zij tekent alle raadsbesluiten. Daarnaast geeft de griffier leiding aan het team van de griffie en is vertegenwoordiger van de raad in de samenwerking met het college van B&W en de gemeentesecretaris.