Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

donderdag 14 september 2023

18:30 - 23:11
Locatie

Vergaderzaal 4-5

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Geen sessie - 18:30
 2. 2

  Voorzitter: H. Pijl
  Portefeuillehouder: S. Onclin
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Bij raadsbesluit 2018/19602 werd op grond van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (Wet op de BIZ), voor de periode 2019 t/m 2023 de BIZ Stadshart Zaandam vastgesteld. De Wet op de BIZ biedt de mogelijkheid tot het instellen van een zone waarbinnen alle gebruikers van niet-woningen (winkels, horeca, bedrijven, instellingen) financieel bijdragen aan activiteiten die door een meerderheid van de ondernemers gewenst zijn. Bij het ontbreken van een gebruiker, wordt de eigenaar van de niet-woning in de heffing betrokken.
  Op grond van deze wet vraagt het hiervoor opgerichte bestuur ‘BIZ Stadshart Zaandam’ aan de gemeente, om met ingang van 1 januari 2024 wederom voor 5 jaren:
  a. een BIZ gebied vast te stellen;
  b. binnen het vastgestelde BIZ-gebied een BIZ-bijdrage te heffen voor de activiteiten in het -als bijlage opgenomen- BIZ plan. Het BIZ-plan is opgesteld samen met de ondernemers in het Stadshart Zaandam.
  De gemeente geeft met de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage, invulling aan haar faciliterende rol richting de ondernemers, door de opbrengst jaarlijks als subsidie uit te keren aan het BIZ-bestuur, na vermindering van 2,5% aan gemeentelijke uitvoeringskosten (perceptiekosten). Met het tekenen van bijbehorende uitvoeringsovereenkomst verplicht de stichting zich om de activiteiten zoals opgenomen in het BIZ-plan 2024-2028, uit te voeren en om de te ontvangen subsidie uitsluitend daarvoor aan te wenden.
  Activiteiten
  De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling binnen het BIZ-gebied. Daartoe kunnen ook activiteiten op het gebied van promotie behoren voor zover deze het publieke belang in de openbare ruimte dienen. Het activiteitenplan wordt in overleg met de gemeente opgesteld.
  Gemeentelijke dienstverlening openbare ruimte
  _Met de BIZ-subsidie kunnen alleen activiteiten worden ondernomen, bedoeld om een hogere kwaliteit van de openbare ruimte in het stadshart tot stand te brengen die de gemeente op grond van een optimale verdeling van de beschikbare middelen zelf niet kan en hoeft te realiseren.
  _
  Draagvlak
  De door de stichting gehouden informele draagvlakmeting laat draagvlak onder de ondernemers zien. Zie hiervoor verder in dit voorstel de uitkomst bij de algemene ledenvergadering aanwezige ondernemers en onder de bijdrageplichtige ondernemers. Daarmee is de verwachting gewekt dat kan worden voldaan aan de criteria die artikel 5 van de Wet op de BIZ stelt aan de instelling van een BIZ, bij de nog te houden formele draagvlakmeting.
  Vaststelling belastingverordening met uitvoeringsovereenkomst
  De BIZ-bijdrage is een lokale belastingheffing. Om een BIZ-bijdrage te kunnen heffen, is vaststelling van de BIZ-Verordening door de raad noodzakelijk. Van deze nieuwe heffing maken de uitvoeringsovereenkomst (te ondertekenen door het college en de stichting) en het BIZ-plan van de stichting onderdeel uit.
  Inwerkingtreding Verordening
  De Verordening treedt pas in werking na vaststelling door college en gemeenteraad en nadat de in 2023 nog (door de gemeente) uit te voeren formele draagvlakmeting een positief resultaat laat zien, overeenkomstig de draagvlakvereisten van artikel 5 van de Wet op de BIZ.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.

  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

 3. 3
  Pauze - 20:00
 4. 4

  Voorzitter: M. Visser
  Portefeuillehouder: R. Tuijn en W. Breunesse
  Commissiegriffier: J. de Jong
  De klimaatburgemeesters willen graag met de Raad delen waar zij mee bezig zijn en wat zij tot nu toe dit jaar hebben opgehaald aan informatie bij verschillende groepen betrokken inwoners van Zaanstad. In relatie tot de klimaatcrisis die is uitgeroepen zijn zij erg benieuwd naar hoe de gemeente hier mee bezig is en hoe de klimaatburgemeesters dit kunnen versterken en ondersteunen. Daarnaast willen zij heel graag praten over de Zaanse Toekomststoel die de klimaatburgemeesters samen met Local Heroes eind mei hebben gelanceerd.

 5. 5
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 21:10
 6. 6

  Voorzitter: E. Koseoglu
  Portefeuillehouder: G. Slegers
  Commissiegriffier: T. Klitsie

  Betreft een technische bijeenkomst die is gericht op informatie uitwisseling.
  De ambtelijke organisatie geeft een toelichting over Actieplan Fiets en de uitkomsten van de eerste fase. De eerste fase behelsde onder andere een enquête en gesprekken met maatschappelijke en regionale partners.

 7. 7
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 22:10
 8. 8

  Voorzitter: G. Rijken
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Voor het project Hilko is het Ruimtelijk Programma van Eisen opgesteld. Omdat het haalbaarheidsonderzoek voor dit project is begonnen voordat de raad met startnotities werkte, is er nooit een startnotitie voor dit project vastgesteld. In verband met een afwijking van de uitvoeringsagenda Wonen 2019-2024 wordt aan de raad een zienswijze gevraagd. Nadat de raad haar zienswijze heeft gegeven, wordt bij een positieve zienswijze het besluit tot vaststelling van het Ruimtelijk Programma van Eisen Hilko als genomen beschouwd. Bij een negatieve zienswijze zal de vaststelling uitblijven en treden we in overleg met de ontwikkelaar over de negatieve zienswijze en zal zo nodig een aangepast RPVE in besluitvorming worden gebracht.

  Woonprogramma 
  Om het project Hilko financieel haalbaar te maken is een aanpassing van het woningbouwprogramma en daarmee afwijking van het woonbeleid noodzakelijk. Binnen het project Hilko worden naar verhouding meer woningen in het duurdere segment gerealiseerd. Het project Hilko maakt onderdeel uit van de grotere gebiedsontwikkeling in de Boerejonkerbuurt. Het woningbouwprogramma van Hilko is in dit licht beoordeeld op basis van de totale gebiedsontwikkeling van de Boerejonkerbuurt. 
  Binnen de Boerejonkerbuurt worden verschillende projecten ontwikkeld en gerealiseerd. Een aantal daarvan heeft inmiddels een onherroepelijk bestemmingsplan en heeft/zal op korte termijn een omgevingsvergunning aanvragen. Binnen een aantal projecten is het programma sociaal en betaalbaar veel groter dan de voorgeschreven percentages in het beleid. Binnen de Boerejonkerbuurt voldoet het woonprogramma van de verschillende projecten bij elkaar wel aan de beleidsuitgangspunten. 
  ++
  ++

  Zienswijze gemeenteraad 
  Het college vraagt de Raad een positieve zienswijze te geven op het Ruimtelijk Programma van Eisen en daarbij behorende afwijkend woonprogramma. Het B&W-voorstel aangaande de besluitvorming is als bijlage toegevoegd.

  Het college vraagt de raad welke aandachtspunten zij meegeven bij het voorliggende collegevoorstel. De portefeuillehouder concludeert aan het einde van de behandeling welke aandachtspunten mee zullen worden genomen.

 9. 9
  Einde vergaderavond - 23:10