Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

donderdag 23 mei 2024

18:30 - 23:11
Locatie

Vergaderzaal 4-5

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: H. Kuyper
  Portefeuillehouder: S. Onclin en R. Tuijn
  Commissiegriffier: A. Adema


  Vanwege technische problemen kunt u de vergadering volgen via:
  https://channel.royalcast.com/landingpage/zaanstad/20240523_2


  V
  Kernverhaal
  Vanwege de uitbreiding van de garantstelling van gemeente Zaanstad voor HAV van 41 miljoen met 3 miljoen wordt de raad om een zienswijze gevraagd. Dit wordt besproken in agendapunt 8 van de aandeelhoudersvergadering HVC op 30 mei. Gelet op artikel 8 nota financieringen vraagt het college voor het verstrekken van leningen of borgstellingen van een bedrag groter dan 1 miljoen een zienswijze aan de raad. De overige agendapunten van de aandeelhoudersvergadering HVC die in het bijbehorende BBV genoemd worden, vallen onder collegebevoegdheid.


  Toelichting ( uit aanbiedingsbrief)
  VC beschikt over gft-verwerkingslocaties in Middenmeer en Purmerend. In Middenmeer wordt op jaarbasis 140 kton gft vergist en gecomposteerd, in Purmerend wordt 72 kton gft gecomposteerd. De huidige capaciteitsbenutting van de installaties in Middenmeer en Purmerend heeft zijn (vergunning- )technische grenzen bereikt. Beide installaties draaien vollast en daarnaast wordt gft afgezet in de markt. De mogelijkheid daartoe is met name in de piekperiode beperkt. Onder invloed van de VANG- doelstelling en de ambities om de in te zamelen hoeveelheid gft te verhogen laat de gft- aanvoerprognose de komende jaren een gestage groei zien, die wordt versterkt door de
  bevolkingsgroei. De verwachting is dat het aanbod van gft van aandeel houders zal groeien van nu circa 200 kton/jaar naar 279 kton/jaar in 2033. De combinatie van groeiend aanbod en beperkte verwerkingscapaciteit leidt ertoe dat steeds meer gft van aandeelhouders extern verwerkt moet worden. Het voorliggende voorstel betreft daarom uitbreiding van gft-verwerkingscapaciteit. Gekozen is voor uitbreiding op de locatie Middenmeer gelet op de daar reeds aanwezige faciliteiten voor vergisting en gasopwerking.


  De geraamde investeringssom bedraagt € 41,8 miljoen inclusief indexering vanaf mei 2024; na uitbreiding bedraagt de totale capaciteit van de installatie in Middenmeer 200 kton/jaar. De business case is gebaseerd op het kostprijsplus-principe, waarbij de plus bestaat uit een risico- opslag van 2,5%. De exploitatie van de gemoderniseerde en uitgebreide installatie past binnen het bestaande meerjarenperspectief voor de kostenontwikkeling van gft-verwerking.


  Financiering
  Financiering vindt plaats door het aantrekken van gegarandeerde financiering (aandeelhouders A). Conform afspraken wordt dit voorgenomen besluit ter instemming aan de Ava voorgelegd (investering> 10 mio). De exploitatie van de gemoderniseerde en uitgebreide installatie past binnen het bestaande meerjarenperspectief voor de kostenontwikkeling van gft-verwerking.


  Waarom zienswijze raad (ex artikel 160 lid 1 sub d jo 169 lid 4): Uit de jaarrekening 2023 blijkt een directe garantie van € 41 mln. voor de gemeente Zaanstad. Met deze investering stijgt de directe garantie met € 3 mln. Het college oefent de aandeelhoudersrechten A in de Ava uit op basis van artikel 160 lid 1 sub d Gemeentewet. Gelet op de artikel 8 nota Financieringen vraag het college voor het verstrekken van leningen of borgstellingen van een bedrag groter dan € 1 miljoen een zienswijze van de raad.


  De overige besluiten worden u ter kennisname aangeboden.

 2. 2

  Voorzitter: M. de Boer
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: A.Adema


  Vanwege technische problemen kunt u de vergadering volgen via:
  https://channel.royalcast.com/landingpage/zaanstad/20240523_2


  De gemeenteraad heeft het college middels motie-Kuyper verzocht om technische sessie te verzorgen over 'de mogelijke uitwerkingen van artikel 16.15a, aanhef en onder b van de Omgevingswet in combinatie met artikel 4.21, eerste lid van het Omgevingsbesluit'.

 3. 3
  Pauze - 20:00
 4. 4

  Voorzitter: T. Rienstra
  Portefeuillehouder: J. Hamming
  **Commissiegriffier: T. Klitsie


  **
  Vanwege technische problemen kunt u de vergadering volgen via:
  https://channel.royalcast.com/landingpage/zaanstad/20240523_2


  Kernverhaal
  Op 2 april 2024 heeft VrZW de Ontwerpbegroting 2025 en de Voorlopige Jaarstukken 2023 aan de gemeente toegezonden voor het uitbrengen van een zienswijze op de Ontwerpbegroting en ter kennisname voor de Voorlopige jaarstukken. In de voorliggende ontwerpbegroting van VrZW zijn de financiële keuzes voor 2025 verwerkt. Het voorstel aan de gemeenteraad is om een zienswijze ten aanzien van de begroting te geven.


  In de Ontwerpbegroting 2025 zijn autonome ontwikkelingen, namelijk indexatie. De VrZW hanteert voor de begroting 2024 en verder een indexatiepercentage van 6,7%, waarbij gemeente Zaanstad rekening houdt met een indexatie van 3,74%. Voor onze gemeente leidt dit tot een verhoging van onze bijdrage voor 2025 met een bedrag van € 462.703,- op basis van de indexatiecijfer van 6,7%. In de voorjaarsnota is rekening gehouden met de voorgestelde autonome ontwikkeling. Naast de autonome ontwikkelingen zijn er ook niet-autonome ontwikkelingen, waaronder de Toekomstbestendige Brandweer. De niet-autonome ontwikkelingen worden niet opgenomen in de Voorjaarsnota en worden integraal overwogen bij de Begroting van de gemeente Zaanstad. Deze niet-autonome ontwikkelingen hebben betrekking op een bedrag van €390.000,

 5. 5
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 21:10
 6. 6

  Voorzitter: M. Visser
  Portefeuillehouder: J. Hamming
  **Commissiegriffier: T. Klitsie
  **
  Vanwege technische problemen kunt u de vergadering volgen via:
  https://channel.royalcast.com/landingpage/zaanstad/20240523_2


  Kernverhaal
  In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam met elkaar samen om de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren. Er is sprake van een informele samenwerking op basis van gedeelde opgaven, die over de grenzen van gemeenten heen gaan. Bestuurders stemmen daarin met elkaar af om tot afspraken te komen over de gezamenlijke aanpak. De MRA Agenda 2020- 2024 vormt het huidige beleidsmatige kader voor de MRA. Een nieuw beleidskader, de MRA agenda 2025-2028, is voor 80% gereed. Daarover ontvangt de raad binnenkort een voorstel om wensen en opvattingen te geven.


  De Voortgangsnota is een instrument van de MRA waarin een overzicht wordt gegeven van de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten per uitvoeringslijn uit de huidige MRA Agenda. De nota gaat op hoofdlijnen in op welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, en welke resultaten daarbij zijn behaald. Het doel van het dit document is om te faciliteren dat de leden van gemeenteraden en Provinciale Staten in de MRA op inhoud in gesprek kunnen gaan met hun bestuurders en ze zaken kunnen meegeven die zij van belang vinden voor de regionale samenwerking. Het betreft dan vooral opmerkingen over de opzet van het document en het type informatie wat er in is opgenomen. De Voortgangsnota is daarmee een informatief document.


  De Voortgangsnota is daarmee een informatief document. Op 4 april jl. is door het MRA Bestuur aan de deelnemers van de MRA de concept Voortgangsnota 2023 verstuurd met het verzoek om uiterlijk 7 juni ‘wensen en opvattingen’ in te dienen bij de MRA. De colleges van Zaanstreek-Waterland stellen een gezamenlijke zienswijze op de concept Voortgangsnota voor.

 7. 7
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 22:10
 8. 8
  Geen sessie - 22:15
 9. 9
  Einde vergaderavond - 23:10