Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 16 maart 2023

19:00 - 23:11
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: H. Kuijper
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong

 2. 2
  Gelegenheid tot wisselen zaal - 19:30
 3. 3

  Voorzitter: P. van der Velden
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong

 4. 3.1

  Op het niet geagendeerde onderwerp Ondersteuning van inwoners spreekt in:

  • de heer Veth, op persoonlijke titel.

  Op het niet-geagendeerde onderwerp dienstverlening WMO spreekt in:

  • mevrouw Fakirni, namens haar ouders.
 5. 3.2

  Toezegging: Wethouder Slegers zegt toe de vraag van dhr. Pijl (over de geschiktheid van mobile flitspalen voor het flitsen van vrachtwagens die inrijverboden negeren) technisch te laten beantwoorden.

 6. 4
  Pauze - 20:20
 7. 5

  Voorzitter: P. van der Velden
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  Op de locatie Zuideinde 110 in Koog aan de Zaan bevindt zich momenteel een tankstation. Het huurcontract voor dit tankstation loopt eind 2023 af. De eigenaar van het perceel heeft plannen om na aflopen van dit contract het tankstation te slopen en daarvoor in de plaats ongeveer twintig woningen te realiseren.

  Voor dit initiatief is een eerste inschatting van de haalbaarheid en wenselijkheid gedaan in de vorm van een quickscan. Er is sprake van een kansrijk initiatief, dat kan bijdragen aan een prettigere leefomgeving aan de Zuideinde en aan de Zaanse woningbouwopgave. Ook positief is het realiseren van een nieuwe openbaar toegankelijke ruimte met een doorzicht naar de Zaan. Aandachtspunt is de toekomstige ontsluiting van het perceel. De gemeente geeft daarnaast een aantal uitgangspunten mee, welke in voorliggende startnotitie worden benoemd.

  De vast te stellen startnotitie heeft de volgende doelen:

  1. Het informeren van de raad over het voorgenomen initiatief voor de locatie Zuideinde 110 in Koog aan de Zaan, dat als kansrijk gezien wordt door de gemeente.
  2. Het vastleggen van de uitgangspunten waarmee het initiatief verder wordt ontwikkeld.
  3. Het beschrijven van de manier waarop participatie in dit project vorm krijgt.
  4. Het beschrijven van het proces waarlangs het project vorm krijgt en op welke manier het college en de raad betrokken worden.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  Toezegging portefeuillehouder:
  Er wordt technisch teruggekomen op de vraag van mevrouw Beekhuis over hoe de zelfbewoningsplicht gehandhaafd wordt.

  Conclusie van de vergadering:
  Dit raadsvoorstel komt terug op de stemagenda van de raadsvergadering van 6 april as..

 8. 6
  Gelegenheid tot wisselen zaal - 21:35
 9. 7

  Voorzitter: H. Kuijper
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  Carré: Betreft een technische bijeenkomst die is gericht op informatie uitwisseling over de meldingen openbare ruimte:

  De openbare ruimte, daar hebben we dagelijks allemaal mee te maken. In de openbare ruimte gebeurt veel. Een kapotte lantaarnpaal, zwerfafval op straat of een loszittende stoeptegel. Dit zijn allemaal situaties waarbij iets buiten in de stad kapot is en overlast geeft of voor een onveilige situatie zorgt. Inwoners kunnen hier een melding openbare ruimte over maken via de website. Maar hoe gaat de gemeente vervolgens om met deze meldingen? Welke maatregelen worden genomen om de afhandeling van deze meldingen verder te verbeteren? Tijdens dit omgevingscarré wordt u meegenomen in de wereld van de meldingen openbare ruimte.

 10. 8
  Einde vergaderavond - 23:10