Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

donderdag 17 november 2022

19:00 - 23:06

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorzitter: M. Hulsthoff
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: C. Winkel

  Deze werksessie over de Nota Woonbebouwing is een vervolg op de zienswijzesessie uit 2021 (26-8-2021). Er is toen een positieve zienswijze gegeven op de nota, maar de behoefte is uitgesproken om inhoudelijk door te praten over enkele onderwerpen en te verkennen hoe we om kunnen gaan met handhaving van beleid.
  Tijdens de werksessie wordt ambtelijk toegelicht waar de nota voor is en wordt ingezoomd op een aantal inhoudelijke onderwerpen. Hierbij wordt oa ingegaan op onderwerpen die genoemd werden tijdens de zienswijzesessie in 2021.
  Vervolgens zal worden ingegaan op dit beleid in relatie tot handhaving: welke keuzen kan je maken en welke consequenties heeft dat in het algemeen juridisch en voor sturing op ruimtelijke kwaliteit in de stad? Vertrekpunt hierbij zijn o.a. de eerdere vragen/suggesties vanuit de raad.

  Er volgt nog een Powerpoint presentatie (verder geen stukken).

 2. Voorzitter: H. Kuijper
  Portefeuillehouder: H. van der Laan
  Commissiegriffier: J. de Jong

  In deze bijeenkomst wordt de raad ambtelijk geïnformeerd over de AVG en de WOO in relatie tot de gemeenteraad. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd ter voorbereiding op het raadsvoorstel beleidsregels openbaar maken en de in de volgende besluitvormingscyclus te verwachten zienswijze met betrekking tot de WOO.

 3. Voorzitter: M. Visser
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: C. Winkel

  Toelichting uit het kernverhaal van het raadsvoorstel:
  Festina Lente richt zich op zorgbehoevende ouderen, vaak dementerend. Zij hebben 24 uur per dag zorg nodig. Dit is de groep mensen die op dit moment in aanmerking komen voor een plek in het verpleeghuis. Het bestaande gebouw is voor deze groep mensen en voor het personeel in de toekomst niet langer geschikt. Dat blijkt uit onderzoek door Woonzorg Nederland. Woonzorg Nederland wil graag hun zorg voor deze groep mensen verbeteren. En zorgwoningen bouwen die beter passen bij de huidige eisen en behoeftes van bewoners. De gemeente heeft nu, aan het begin van dit proces, een startnotitie gemaakt. Hierin staat beschreven wat in grote lijnen het initiatief van Woonzorg is. Dit is nog geen concreet plan, maar slechts een initiatief. Ook staat erin welke uitgangspunten en ambities voor dit project belangrijk zijn. Daarnaast beschrijft de startnotitie hoe de bewoners en de buurt worden betrokken in de ontwikkeling van het plan.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.