Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 23 maart 2023

19:00 - 22:51
Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: E. Köseoglu
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong

 2. 1.1

  Er is momenteel één inspreker:

  Op het onderwerp concept perspectief Achtersluispolder spreekt in:
  - De heer V. van Vliet namens OVZZ

 3. 1.2

 4. 2
  Pauze - 20:00
 5. 3

  Voorzitter: A. van Nieuwamerongen
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  Aanleiding
  Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de principenota Ontwikkelstrategie MAAK.Achtersluispolder vastgesteld. Tevens besloot de raad als vervolgstap een visie voor de Achtersluispolder op te stellen en een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de mogelijkheden voor transformatie van de Achtersluispolder van bedrijventerrein naar gemengd stedelijk gebied.

  Bij de vaststelling van de principenota werd tevens een motie aangenomen waarin de raad verzocht om als onderdeel van de haalbaarheidsstudie met name de impact van de
  transformatie voor de ondernemers en werkgelegenheid nader te onderzoeken. Daarbij werd verzocht de uitkomsten van deze studie voor te leggen aan de raad als basis voor verdere besluitvorming rond de toekomst van de Achtersluispolder.

  In het afgelopen jaar is gewerkt aan een gebiedsvisie, aan een maatschappelijke impactanalyse en zijn verkennende milieuonderzoeken gedaan. Deze onderdelen vormen
  gezamenlijk de basis voor het concept Perspectief Achtersluispolder.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  Conclusie: stemagenda raadsvergadering 6 april 2023.

 6. 4
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 21:45
 7. 5

  Voorzitter: G. Rijken
  Portefeuillehouder: H. van der Laan
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  In Poelenburg en Peldersveld ligt een opgave om de sociaal economische structuur te verbeteren. In 2019 is het Pact Poelenburg Peldersveld 2020-2040 (hierna: Pact) ondertekend door 24 partners in de stad, waaronder de gemeente (2019/20311). Hiermee werd door de partners een duurzame samenwerking opgezet in Poelenburg en Peldersveld op drie thema’s:

  • Jeugd: opgroeien in Poelenburg en Peldersveld moet gelijke kansen geven op ontplooiing van talenten;
  • Participatie en armoede: iedereen in Poelenburg en Peldersveld bouwt aan zijn toekomst en werkt of doet mee naar vermogen;
  • Wonen: Poelenburg en Peldersveld zijn open en diverse wijken, daar is het fijn en veilig wonen, werken en verblijven, met meer verschillen in woningtypen en met goede openbare ruimte en voorzieningen.

  Om invulling te geven aan de pijler Wonen is binnen de structuur van het Pact het kernteam en de stuurgroep Fijn Wonen actief. Hierin werken de corporaties en de gemeente aan de doelen van het Pact. Door het kernteam is de Visie Fijn Wonen opgesteld als een eerste uitwerking van het thema ‘Wonen’ uit het Pact, gelijk aan een Perspectiefbesluit in andere MAAK gebieden. De in de voorliggende Visie Fijn Wonen genoemde outcome-doelstellingen zijn te zien als ‘stippen op de horizon’. Die doelstellingen zijn overigens onveranderd ten opzichte van de vaststelling ervan in 2019 met het Pact. Het gaat daarbij samengevat om de volgende ambities:
  a. het terugbrengen van het aandeel sociale huur tot 40% in combinatie met het maximaal verdichten met (markt)woningbouw binnen de grenzen van de goede ruimtelijke ordening      w.o. leefbaarheid en veiligheid;
  b. het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van de openbare ruimte binnen de woon- en leefomgeving.

  In de visie wordt qua ruimtelijke karakteristieken uitgegaan van drie uitgangspunten: In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.

  • wonen naar wens,
  • uitnodigend groen en water en
  • samen leven.

  De visie voegt daaraan, in een eerste samenhangende concretiseringsstap van richtinggevende uitspraken, toe waarmee een eerste schetsende slag wordt ingekleurd langs de volgende logica.

  • de woningvoorraad wordt gedifferentieerd via met name ook verdichting met zo’n 1.000 extra woningen,
  • complementair daaraan worden in samenhang met de verdichting eigentijdse voorzieningen toegevoegd en een eigentijds bereikbaarheidsprofiel voor deze wijk gecreëerd,
  • waardoor meer gevarieerde buurten ontstaan met een aantrekkelijkere en veiligere woon- en leefomgeving.

  Dit perspectief voor Poelenburg-Peldersveld staat niet los van de omgeving buiten Poelenburg en Peldersveld. Ook in de directe omgeving van de wijk, op het schaalniveau van Zaandam Oost, worden veranderingen voorbereid op het gebied van transformatie, verdichting, bereikbaarheid, vergroening, stimulering openbaar vervoer, et cetera. Daarom wordt in 2023 een Ruimtelijk programmatisch kader Zaandam Oost voorbereid, inclusief Poelenburg-Peldersveld.

  De door de college vastgestelde samenwerkingsovereenkomst (SOK) beschrijft de manier waarop de corporaties met bezit in Poelenburg en Peldersveld en de gemeente gaan
  samenwerken om de Visie Fijn Wonen stap voor stap verder uit te werken en realiseerbaar te maken. Daarbij staat het perspectief van de huidige en toekomstige bewoners centraal. De gemeente en betrokken corporaties werken tijdens de looptijd van het vastgestelde Pact tot 2040 in ieder geval samen en benoemen deze periode ook als looptijd van deze SOK, waarbij er uitdrukkelijk ruimte is voor tussentijdse evaluatie, aanvulling en bijstelling.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

 8. 6
  Einde vergaderavond - 22:50