Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

dinsdag 22 november 2022

18:30 - 23:06

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorzitter: M. Hulsthoff
  Portefeuillehouder: S. Onclin
  Commissiegriffier: C. Winkel

  De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zaanstreek heeft verzocht om een ronde tafel gesprek over horeca, hotels en toerisme. Zij willen de knelpunten die zij ervaren met betrekking tot de toeristenbelasting, het toeristenbeleid, de horecavisie bespreken. Tevens onderwerpen als lastenverlichting, het aanvragen van vergunningen, het terrassenbeleid.

 2. Voorzitter: M. Visser
  Portefeuillehouder: S. Onclin
  Commissiegriffier: C. Winkel

  Het college vraagt de raad welke aandachtspunten hij meegeeft bij het voorliggende collegevoorstel. De portefeuillehouder concludeert aan het einde van de behandeling welke aandachtspunten mee zullen worden genomen.

 3. Voorzitter: H. Kuijper
  Portefeuillehouder: J. Hamming
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  De Gemeenteraad ontvangt brieven, openbaarmakingsverzoeken en andere documenten van onder meer inwoners, bedrijven en instellingen. In de beleidsregels openbaar making is vastgelegd hoe de gemeenteraad omgaat met zijn bevoegdheid tot openbaar maken van die documenten op grond van de Wet open overheid. Ook in verhouding tot een aantal
  belangrijke andere wetten en regels die gelden voor openbaarheid, geheimhouding en privacy.

  Hoe wordt omgegaan met de Privacy van inwoners, ook buiten brieven en andere openbaar te maken documenten om is neergelegd in het Privacyreglement. Het actief (op initiatief vanuit de gemeente) openbaar maken van documenten is in veel gevallen een besluit (als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht). Om slagvaardig te kunnen handelen in het openbaar maken van binnenkomende stukken is voorgesteld om deze bevoegdheid tot actief openbaar maken te mandateren (neer te leggen bij) de griffier, die deze bevoegdheid verder neer kan leggen (ondermandateren) bij de griffiemedewerkers.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  Conclusie vergadering: stemagenda raadsvergadering 1 december 2022.

 4. Voorzitter:
  Portefeuillehouder: H. van der Laan/J. Hamming
  Commissiegriffier: M. Catsburg

  Behandeling Agenda-initiatief: de indiener krijgt de gelegenheid een korte toelichting te geven op het agenda-initiatief en de vragen aan de collega fracties. De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren op de vragen en vervolgens kan ook de portefeuillehouders een reactie gegeven. De indiener krijgt de gelegenheid te reageren en vragen te beantwoorden. Indien noodzakelijk vindt er een aanvullende ronde plaats. Aan het einde van de bespreking trekt de indiener een conclusie over een eventueel vervolg.

  De portefeuillehouder heeft de toezegging gedaan met betrekking tot locaties die in onderzoek zijn de buurt ruim van te voren te informeren.