Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Zaal 4/5

dinsdag 18 juni 2024

19:00 - 23:01
Locatie

Vergaderzaal 4-5

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Geen sessie - 19:00
 2. 2

  Voorzitter: H. Pijl
  Portefeuillehouder: S. Onclin
  Commissiegriffier: T. Klitsie


  Het bestuur van Werkom biedt de gemeenteraden van Zaanstad en Purmerend de gewijzigde begroting 2024, primaire begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 aan en stelt de raden van de gemeenten in de gelegenheid hun zienswijze te geven op de primaire begroting 2024. De begroting sluit aan bij de Kadernota Werkom 2024, die reeds ter kennisname naar de raad is verstuurd.


  In februari 2022 hebben de gemeenteraden van Zaanstad en Purmerend een koersbesluit genomen over de toekomst van Werkom (2021/29755). Dit houdt in dat Werkom zich ontwikkelt tot sociaal ontwikkelbedrijf. Het aantal werkplaatsen binnen de organisatie zal de autonome ontwikkelingen volgen: het aantal WSW-werkplaatsen daalt en het aantal Beschut Werk-werkplaatsen neemt toe. Het totaalaantal werkplekken zal geleidelijk dalen. De re-integratieactiviteiten worden geïntensiveerd om vorm te geven aan de maatschappelijke opgave om meer kansen te creëren voor mensen voor wie de arbeidsmarkt daar niet in voorziet.


  Voor de besluitvorming over het koersdocument is een meerjarig beeld geschetst van de resultaten van Werkom op basis van de huidige begrotingssystematiek van Werkom. Duidelijk is dat sprake is van een structureel en oplopend tekort. Berenschot heeft onderzoek gedaan en advies gegeven naar de kosten en financiering van Werkom op de middellange termijn. Werkom werkt aan de implementatie van deze maatregelen. Dat heeft al in 2023 in plaats van in 2024 geleid tot een verbeterd financieel resultaat. Ook de begrote gemeentelijke bijdragen voor 2024 en 2025 zijn naar beneden bijgesteld ten opzichte van het meerjarenbeeld dat Werkom vorig jaar heeft gepresenteerd. Dat betekent dat de verwachtte bijdragen van gemeenten voor het tweede jaar op rij naar beneden zijn bijgesteld t.o.v. de bedragen zoals die bij het koersbesluit zijn gepresenteerd.


  Aan het einde van de vergadering wordt geconcludeerd of dit voorstel kan worden geagendeerd op de raadsvergadering van 27 juni a.s.

 3. 3
  Pauze - 20:25
 4. 4

  Voorzitter: H. Pijl
  Portefeuillehouder: S. Onclin
  Commissiegriffier: A. Adema


  De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) biedt de deelnemende gemeenten de Jaarstukken 2023 en de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 aan. Daarnaast ligt de 1e begrotingswijziging 2024 voor, bedoeld om de vigerende begroting 2024, op basis van de uitvoeringsovereenkomsten 2024, te actualiseren. Aanvullend zijn een aantal autonome ontwikkeling financieel vertaald. De raden van de deelnemende gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerp- Meerjarenbegroting 2025-2028 en de 1e begrotingswijziging 2024. Tevens heeft het college de Eindrapportage van de uitvoeringsovereenkomst 2023 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ontvangen. De Eindrapportage 2023 geeft inzicht in de wijze waarop er uitvoering is gegeven aan de Uitvoeringsovereenkomst 2023 van de gemeente Zaanstad en wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.


  Eventuele zienswijzen op de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 en op de 1e begrotingswijziging 2024 dienen uiterlijk 1 juli 2024 bij de Omgevingsdienst. Noordzeekanaalgebied bekend te zijn, waarna ze behandeld zullen worden in het AB van 12 juli 2024.


  De voorliggende ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 evenals de 1e begrotingswijziging 2024 geven geen aanleiding tot het inhoudelijk indienen van een zienswijze. Echter gezien dit het eerste jaar is onder de Omgevingswet en hier nog aanpassingen uit voort zullen komen, wordt de raad voorgesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028, waarmee de OD NZKG gevraagd wordt de gemeente te blijven informeren over de aanpassingen die nodig zullen zijn. Aanvullend wordt geadviseerd om te benadrukken dat de gemeente in 2026 een financieel uitdagend jaar staat te wachten, de mogelijkheden om tegenvallers op te vangen is aan het verkennen en dat een van die mogelijkheden is om een generieke bezuiniging op te leggen aan alle gemeenschappelijke regelingen.


  Aan het einde van de vergadering wordt geconcludeerd of dit voorstel kan worden geagendeerd op de raadsvergadering van 27 juni a.s.

 5. 5
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 21:35
 6. 6

  Voorzitter: M. Visser
  Portefeuillehouder: W. Breunesse
  Commissiegriffier: A. Adema  Aan het einde van de vergadering wordt geconcludeerd of de voorstellen kunnen worden geagendeerd op de raadsvergadering van 27 juni a.s.

 7. 6.1

  Het recreatieschap voorziet in een behoefte aan openluchtrecreatie, landschapsbeleving en het versterken van de natuur en biodiversiteit in de directe omgeving van de stad. Zaanstad participeert als deelnemende partij in het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM). Het recreatieschap is een openbaar lichaam op basis van artikel 8, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 


  Op 12 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van RAUM onze gemeente de financiële jaarstukken 2023 – 2025 van het recreatieschap voor het uitbrengen van een mogelijke zienswijze toegezonden. Het betreffen de volgende documenten: 

  • Concept-jaarverslag 2023 
  • Concept-begrotingswijziging 2024 en 
  • Concept- programmabegroting 2025. 

  Op basis van art. 35 van deze Wet gemeenschappelijke regeling dient de begroting, de begrotingswijziging en de jaarrekening van een openbaar lichaam voor een zienswijze te worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De financiële jaarstukken hebben geen nieuwe financiële gevolgen voor de gemeente tot gevolg, behoudens de indexering van de jaarlijkse participantenbijdrage over 2024. Om die reden wil de gemeente een positieve zienswijze over de financiële jaardocumenten geven.


  Toezeggingen:
  - Tijdlijn van ontvangst en behandeling van de stukken, met de bijbehorende termijnen die gelden, met de correspondentie naar het recreatieschap worden met de raad gedeeld. 


  Conclusie: naar de debatagenda.

 8. 6.2

  Het recreatieschap voorziet in een behoefte aan openluchtrecreatie, landschapsbeleving en het versterken van de natuur en biodiversiteit in de directe omgeving van de stad. Recreatieschap TwiskeWaterland (TWL) is een verbonden partij van de gemeente Zaanstad. Het recreatieschap is een openbaar lichaam op basis van artikel 8, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.


  Op 4 april 2024 heeft het dagelijks bestuur van TWL onze gemeente de financiële jaarstukken 2022 – 2024 van het recreatieschap voor het uitbrengen van een mogelijke zienswijze toegezonden. Het betreffen de volgende documenten:


  • Concept-jaarstukken en infographic 2023;
  • Concept-begrotingswijziging 2024 en
  • Concept-programmabegroting 2025.

  Op basis van art. 35 van deze Wet gemeenschappelijke regeling dient de begroting, de begrotingswijziging en de jaarrekening van een openbaar lichaam voor een zienswijze te worden aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De financiële jaarstukken hebben geen nieuwe financiële gevolgen voor de gemeente tot gevolg, behoudens de indexering van de jaarlijkse participantenbijdrage over 2025. Om die reden wil de gemeente een positieve zienswijze over de financiële jaardocumenten geven.


  Toezeggingen:
  - De normen over de uitvoeringsregels evenementen worden toegestuurd.
  - Tijdlijn van ontvangst en behandeling van de stukken, met de bijbehorende termijnen die gelden, met de correspondentie naar het recreatieschap worden met de raad gedeeld.


  Conclusie: naar de debatagenda.

 9. 7
  Einde vergaderavond - 23:00