Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

dinsdag 18 juni 2024

19:00 - 22:46
Locatie

Raadzaal

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: M. Visser
  Commissiegriffier: A. Adema
  Op het onderwerp Agenda-initiatief Zero Emissie Zones gemeente Zaanstad:
  - dhr. Busch, namens het BIZ Stadshart Zaandam.

 2. 2

  Voorzitter: H. Kuyper
  Portefeuillehouder: R. Tuijn
  Commissiegriffier: A. Adema


  Ten zuiden van de nieuwbouwwijk Saendelft ligt een nieuwe woningbouwlocatie, De Overhoeken. Deze woningbouwlocatie is bedoeld als compensatie voor de woningbouw in de directe nabijheid van de Forbo. De reden dat deze woningen in 1998/1999 niet gerealiseerd konden worden is, omdat de woningen waren geprojecteerd binnen de milieucontouren van linoleumfabriek Forbo. Het plangebied van bestemmingsplan Saendelft De Overhoeken 2023 wordt getransformeerd van agrarisch naar woningbouw, waarbij woningbouw groen, water en landschap met elkaar worden verbonden. De voorgenomen woningbouw is niet mogelijk binnen het vigerende bestemmingsplan. Voor deze nieuwe ontwikkeling is daarom dit bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied van de Overhoeken behoort niet tot het Bijzonder Provinciaal Landschap. Het mogelijke tracé van de vebindingsweg A8/A9 valt buiten het plangebied.


  Aan het einde van de vergadering wordt geconcludeerd of dit voorstel kan worden geagendeerd op de raadsvergadering van 27 juni a.s.


  Toezegging: De stadsecoloog wordt gevraagd om mee te denken over passende bomen, ter bescherming van de weidevogels.


  Conclusie naar de debatagenda.

  Bijlagen

 3. 3
  Pauze - 20:25
 4. 4

  Voorzitter: H. Kuyper
  **Portefeuillehouder: G. Slegers
  Commissiegriffier: T. Klitsie


  Behandeling Agenda-initiatief: de indiener krijgt de gelegenheid een korte toelichting te geven op het agenda-initiatief en de vragen aan de collega fracties. De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren op de vragen en vervolgens kan ook de portefeuillehouders een reactie gegeven. De indiener krijgt de gelegenheid te reageren en vragen te beantwoorden. Indien noodzakelijk vindt er een aanvullende ronde plaats. Aan het einde van de bespreking trekt de indiener een conclusie over een eventueel vervolg.

 5. 5
  Gelegenheid tot wisselen bijeenkomst - 21:35
 6. 6

  Voorzitter: N. Hendriks
  Portefeuillehouder: J. Hamming
  Commissiegriffier: T. Klitsie  In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam met elkaar samen om de leefkwaliteit van de inwoners te verbeteren. Er is sprake van een informele samenwerking op basis van gedeelde opgaven, die over de grenzen van gemeenten heen gaan. Bestuurders stemmen daarin met elkaar af om tot afspraken te komen over de gezamenlijke aanpak. De MRA Agenda 2020- 2024 vormt het huidige beleidsmatige kader voor de MRA. Sinds enige tijd wordt er vanuit de MRA gewerkt aan een nieuwe Agenda, voor de periode 2025-2028. In deze agenda worden de inhoudelijke ambities voor de langere termijn geformuleerd.


  In het najaar van 2023 is vanuit Zaanstreek-Waterland middels een zogenoemde ‘propositie’ input geleverd voor de nieuwe MRA Agenda. In die propositie staan de onderwerpen en thema’s benoemd die wij als deelregio van belang achten.


  Aan het einde van de vergadering wordt geconcludeerd of dit voorstel kan worden geagendeerd op de raadsvergadering van 27 juni a.s.  Op 2 april jl. is aan de deelnemers van de MRA de 80% versie van de MRA agenda 2025-2028 verstuurd met het verzoek om uiterlijk 28 juni ‘wensen en opvattingen’ in te dienen bij de MRA. De colleges van Zaanstreek-Waterland stellen een gezamenlijke reactiebrief op de 80% versie van de MRA agenda 2025-2028 voor. De reactiebrief duidt een aantal punten die voor Zaanstreek-Waterland van belang zijn om een relevante en effectieve MRA-samenwerking te borgen in de komende jaren. Deze brief bouwt voort op de propositie die in 2023 is toegestuurd aan het MRA Bestuur als inbreng namens Zaanstreek-Waterland.

 7. 7
  Einde vergaderavond - 22:45