Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Zaanstad Beraad Raadzaal

donderdag 17 november 2022

19:00 - 23:06

Toelichting

Tijdens de vergaderingen van het Zaanstad Beraad en de gemeenteraad worden filmopnamen gemaakt die op internet worden uitgezonden.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorzitter: P. Hoedemaeker
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Op het niet-geagendeerde onderwerp 'bestaan en doel Huurdersoverleg Zaanstreek' spreekt in:
  Onno Elema, voorzitter Huurderoverleg Zaanstreek

  Op het niet-geagendeerde onderwerp 'cultuur' spreek in:
  Ceciel Kockelmans, programmeur Bullekerk namens Cultureel Centrum Bullekerk

  Op het geagendeerde onderwerp agenda initiatief Zes gereserveerde parkeerplaatsen voor ouderen Bermuda spreken in:
  - de heer Dens
  - mevrouw Chitanie

 2. Voorzitter: P. Hoedemaeker
  Portefeuillehouder:
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuur

 3. Voorzitter: M. Kingma
  Portefeuillehouder: J. Hamming
  Commissiegriffier: C. Winkel

  Tijdens deze bijeenkomst wordt de Algemene Vergadering (AV) van de MRA op 18 november voorbereid. Eén van de onderwerpen die geagendeerd is op de Algemene Vergadering is de meerjarenbegroting van de MRA. Tijdens het Zaanstad Beraad van 17 november kan de raad spreken over:
  - de punten die hij wil meegeven aan de portefeuillehouder, zodat de portefeuillehouder deze kan inbrengen in de Algemene Vergadering
  - het raadsvoorstel voor het uitbrengen van een zienswijze op de meerjarenbegroting MRA

  Alle stukken die geagendeerd staan op de Algemene Vergadering van de MRA zijn te vinden via:
  https://www.metropoolregioamsterdam.nl/algemene-vergadering/

  Toelichting op het raadsvoorstel voor het uitbrengen van een zienswijze op de meerjarenbegroting MRA:
  In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting. De Meerjarenbegroting is de
  financiële uitwerking van de MRA-agenda en maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven er zijn te voorzien gedurende de looptijd van de MRA-agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking.

  De raden en Staten van alle deelnemers zijn in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren t.a.v. de concept Meerjarenbegroting. Deze zienswijzen zijn in de
  Algemene Vergadering (AV) besproken op 21 september 2022 waarna op 23 september de definitieve Meerjarenbegroting naar de raden en Staten is verzonden. De AV bespreekt op 18 november het resultaat van de gemeentelijke en provinciale vaststelling en stelt het uiteindelijke document vast. De MRA-partijen is gevraagd om voor 18 november aan te geven of zij kunnen instemmen met de begroting.

  In deze vergadering wordt het voorliggende raadsvoorstel inhoudelijk besproken.
  Aan het einde van de behandeling wordt geconcludeerd of de behandeling gereed is en op de stemagenda of debatagenda van de Raad kan worden geplaatst.

  Dhr Hamming zegt de raad toe om inzichtelijk te maken welke prioriteiten er zijn, dit mede naar aanleiding van opmerkingen uit de raad dat lijkt dat onderwerpen als Duurzaamheid, Klimaat, Leefomgeving, Kunst en Cultuur een ondergeschikte rol spelen in de MRA.

  Dhr Hamming zal een gesprek organiseren tussen de Raad en de directeur van de MRA

 4. Voorzitter: M. Talim
  Portefeuillehouder: H. van der Laan
  Commissiegriffier: J. de Jong

  Behandeling Agenda-initiatief: de indiener krijgt de gelegenheid een korte toelichting te geven op het agenda-initiatief en de vragen aan de collega fracties. De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren op de vragen en vervolgens kan ook de portefeuillehouders een reactie gegeven. De indiener krijgt de gelegenheid te reageren en vragen te beantwoorden. Indien noodzakelijk vindt er een aanvullende ronde plaats. Aan het einde van de bespreking trekt de indiener een conclusie over een eventueel vervolg.

 5. Voorzitter: S. Alharune
  Portefeuillehouder: H. van der Laan
  Commissiegriffier: C. Winkel

  Behandeling Agenda-initiatief: de indiener krijgt de gelegenheid een korte toelichting te geven op het agenda-initiatief en de vragen aan de collega fracties. De fracties krijgen de gelegenheid om te reageren op de vragen en vervolgens kan ook de portefeuillehouders een reactie gegeven. De indiener krijgt de gelegenheid te reageren en vragen te beantwoorden. Indien noodzakelijk vindt er een aanvullende ronde plaats. Aan het einde van de bespreking trekt de indiener een conclusie over een eventueel vervolg.

  Dhr van der Laan (wethouder) zegt toe een appél te willen doen op de VvE (waarin ook ZVH zit) om iets te betekenen in dezen. Omdat het om privéterrein gaat kan hij niet meer doen.