Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Overige evenementen

Webinar ‘Doden van zorgbehoevende dieren’

maandag 15 mei 2023

10:30 - 11:30
Locatie

Online

Toelichting

**Op maandag 15 mei 2023 organiseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) van 10.30 uur tot 11.30 uur een Webinar over de RDA-zienswijze ‘Doden van zorgbehoevende dieren’.**U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen, u kunt zich tot uiterlijk 12 mei aanmelden via de website van de RDA: https://www.rda.nl/nieuws/nieuws/2023/05/04/aanmelden-webinar-doden-van-zorgbehoevende-dieren. Na aanmelding ontvangt de link naar het Webinar.

Aanleiding voor het organiseren van dit Webinar is de RDA-zienswijze ‘Doden van zorgbehoevende dieren’ die in maart 2023 is gepubliceerd. De minister van LNV heeft de Raad gevraagd zich in een zienswijze uit te spreken over euthanasie van zorgbehoevende dieren, ten behoeve van een verantwoord beleid hiervoor.

Daarbij heeft de Raad zich geconcentreerd op bedrijfsmatig gehouden dieren. Voor situaties waarin voortijdig doden mogelijk acceptabel is, onderscheidt de Raad twee categorieën. Categorie I betreft dieren die ondraaglijk en onherstelbaar lijden en waarvoor geen andere optie resteert dan ze uit hun lijden te verlossen. Categorie II bestaat uit dieren die gebreken en aandoeningen hebben waarmee ze weliswaar nog uit de voeten kunnen maar bedrijfseconomisch qua opbrengst en kosten een probleem gaan vormen.

Beleid voor voortijdige doding moet gericht zijn op incidentele gevallen, vindt de Raad. In situaties waarin sprake is van routinematig voortijdig doden, zijn bedrijfsaanpassingen of is systeemverandering noodzakelijk. De RDA verwijst hiervoor naar zijn zienswijze over dierwaardige veehouderij: het convenant dierwaardige veehouderij moet ook de problematiek van voortijdig doden adresseren.

Aanbevelingen op vier aspecten
De zienswijze bevat aanbevelingen op vier aspecten: preventie – ofwel maatregelen die de noodzaak voor voortijdig doden verminderen of wegnemen – zorgvuldige besluitvorming, verantwoorde uitvoering en betere communicatie.
Er wordt vastgesteld dat beslisondersteuners, richtlijnen en protocollen bijdragen aan een zorgvuldiger en controleerbare besluitvorming en uitvoering. Daarom roept de RDA sectorpartijen op deze hulpmiddelen voor alle sectoren te ontwikkelen en op te nemen in kwaliteitssystemen. Zo’n instrumentarium is namelijk nog niet voor alle sectoren breed beschikbaar.

Wat communicatie betreft stelt de Raad vast dat voortijdig doden van (veelal jonge) dieren een emotioneel en moreel beladen onderwerp is en daardoor lastig bespreekbaar. Dat kan belemmerend werken op het tijdig nemen van een besluit en kan ook maatregelen voor verbetering in de weg staan. In de bedrijfsmatige dierhouderij moet daarom meer en beter worden gecommuniceerd over het doden van zorgbehoevende dieren. Volgens de RDA kan de overheid hieraan bijdragen door het voortijdig doden van dieren nadrukkelijker aandacht te geven in opleidingen van dierhouders en andere dierprofessionals.

Tijdens het webinar zal Leo den Hartog (voorzitter RDA-forum) de zienswijze kort toelichten. Marien Gerritzen (Wageningen Livestock Research) zal daarna recent ontwikkelde beslisondersteuners presenteren. Onder leiding van Margreet Reijntjes wordt vervolgens met tafelgasten Kees de Jong (voorzitter vakgroep Pluimveehouderij LTO), Lieuwke Kranenborg (Universiteitskliniek Paard Faculteit Diergeneeskunde) en Marc Damen (voormalig directeur Diergaarde Blijdorp) gesproken over de mogelijkheden om de aanbevelingen op te volgen voor respectievelijk de bedrijfsmatige houderij van pluimvee, paarden en dierentuindieren.

U kunt het webinar online volgen en er is (beperkt) gelegenheid tot het stellen van vragen in de chat. Indien u andere geïnteresseerden weet, kunt u deze aankondiging gerust doorsturen!


De volledige zienswijze Doden van zorgbehoevende dieren is te downloaden op de website van de RDA: https://www.rda.nl/publicaties/zienswijzen/2023/02/27/zienswijze-doden-van-zorgbehoevende-dieren